VVD zet bereikbaarheid landelijk en provinciaal op de kaart

Minister Cora van Nieuwenhuizen , de verkeersgedeputeerden van Gelderland (Conny Bieze), Zuid-Holland (Floor Vermeulen) en Utrecht (Dennis Straat) en VVD-woordvoerder in de Tweede Kamer Remco Dijkstra hebben zaterdag 10 november een werkbezoek gebracht aan deze regio en daarbij tijdens een rondrit de grootste file- en sluipproblemen (o.m. Meerkerk, Vianen en Leerdam) en uitdagingen m.b.t. verkeersveiligheid en openbaar vervoer uitgebreid besproken met aanwonenden en lokale VVD-kandidaten bij de herindelingsverkiezingen.

Naast de reeds voorgenomen verbredingen van de A27 en A15 is door de minister uitgelegd dat intensief wordt gewerkt aan een juiste afstemming met provincies, gemeenten en uitvoerende bedrijven om bij de uitwerking van alle plannen te zorgen voor een zo beperkte mogelijke overlast voor de weggebruikers en inwoners van de aanliggende gemeenten. In deze “Minder Hinder Aanpak” wordt o.m. gekeken naar OV-verbindingen waarmee tijdens de werkzaamheden het verkeersaanbod kan worden gestuurd. Maar worden er ook afspraken gemaakt met werkgevers om het verkeersaanbod te verminderen. 

Als korte termijn oplossingen zijn inmiddels maatregelen genomen om ook de gevolgen van andere file-veroorzakers zoals ongevallen en pech te verminderen.  Er is extra rijksbudget vrijgemaakt voor snellere berging en stand-by bergers. Elke minuut sneller opruimen resulteert daarbij in 5 minuten filevermindering. 

De minister deelt de zorg die wij als lokale bestuurders uitten en onderschrijft de noodzaak dit gezamenlijk (gemeente – provincies – rijk) aan te pakken. “Alleen samen en over provinciegrenzen heen zijn structurele oplossingen realiseerbaar”. In de komende periode zal in een aanvullend gepland overleg opnieuw worden stilgestaan bij verdere uitbreiding van korte termijn maatregelen. De directe lijn tussen VVD-bestuurders lokaal, provinciaal en in het kabinet is hier van grote toegevoegde waarde. 

Namens de Aktiegroep sluipverkeer Bentz-Berg  heeft Jolanda Brouwer de situatie in Vianen toegelicht en is met gedeputeerde Dennis Straat gesproken over de grote zorgen en de noodzaak tot opschaling van korte termijn maatregelen om sluipen te ontmoedigen. 

Met gedeputeerde Floor Vermeulen is gesproken over de verbetering van de N214 en de veiligheid van halteplaatsen voor het openbaar vervoer t.h.v. de A27. Naast goede en veilige  voorzieningen wordt daarin door de provincie Zuid-Holland ook ingezet op educatie bij basis- en voorgezet onderwijs. 

Ter verbetering van de ontsluiting van Leerdam is met minister en gedeputeerden gesproken over intensivering van de spoorverbinding Leerdam - Dordrecht naar “ieder kwartier”. Hiervoor is medewerking van de provincie Zuid-Holland noodzakelijk t.b.v. spoorverbreding t.h.v. Arkel (passeerpunt) en ondertunneling van de spoorovergang in Leerdam noodzakelijk om daarmee de verkeers-doorstroming te stimuleren. Beide zaken staan nog niet op de agenda. Daarmee is met het uiten van deze wens, de eerste stap in een lang proces gezet.  Lokaal is hier een cruciale rol voor de nieuwe wethouder Verkeer om de juiste structurele ontsluitingsmaatregelen te nemen. 

Diana de Zeeuw – Wielders van VVD West-Betuwe heeft uitvoerig de problematiek rond de A15 en de A2 toegelicht. Waardenburg kent vergelijkbare problemen als Vianen.  Ze vond een luisterend oor bij de minister en Gedeputeerde Conny Bieze. 

Branche organisatie Cumela was ook als deelnemer uitgenodigd en heeft de branche specifieke zaken kunnen benoemen. De rode draad om de krachten te bundelen voor een veilig en bereikbaar gebied liep door het hele bezoek heen.